Godzilla vs

Godzilla vs. Mothra Thai Movie Poster 1992