Shanghai , Shanghai Thai Poster 1990 artwork 1

Shanghai , Shanghai  Thai Poster 1990 artwork